Vedtægter

Vedtægter for Haveforeningen Majsletten 2021


  §1 Foreningens navn er Haveforeningen Majsletten. Foreningen er stiftet den 5. juni 1976. Foreningen er medlem af ”Kolonihaveforbundet for  

      Danmark”.


  §2 Foreningens formål er at administrere de på Majsletten udlagte nyttehaver. Haverne skal i henhold til lejekontrakt med Rudersdal kommune

       primært udlejes til fastboende i Rudersdal kommune.


  §3 a) Medlem af foreningen er enhver, der har lejet have i Majsletten. Samtidig med lejemålets indgåelse modtager lejeren en kontrakt, et

           eksemplar af foreningens vedtægter, ordensregler og historik.

           Lejeren forpligter sig til at overholde ovennævnte dokumenter samt generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger.


      b) Ved misligholdelse af haven kan medlemmet opsiges fra lejemålet af bestyrelsen.


      c) Haveforeningen Majsletten er tilsluttet ventelisteordningen for Rudersdal kommune.  


  §4 a) Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt til bestyrelsen inden 1, marts eller 1. oktober. En ægtefælle, samlever(ske) eller et barn over 18 år har  

           ret til at indtræde i lejemålet, jfr. §2.


      b) Ved overdragelse af en have fra et medlem til et andet kan der ikke gøres økonomiske krav gældende hverken over for bestyrelsen eller over

          for den tidligere/efterfølgende lejer.


  §5 a) Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og skal altid inkludere haveleje (Herunder vand- og renovationsafgift) kontingent

           til haveforeningen samt ”Kolonihaveforbundet for Danmark” og Kredsen.


       b) Ved indtrædelse i foreningen betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Indskuddet tilbagebetales ikke ved

           udtræden af foreningen.


  §6 a) Betaling af kontingent. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentopkrævning for 1. halvår udsendes ved årsskiftet og forfalder den 1.  

           februar med sidste rettidige betaling på årets generalforsamling. For 2. halvår udsendes opkrævningen ved starten af halvåret og forfalder  

           den 1. august.


       b) Bestyrelsen kan i tilfælde af sygdom og/eller arbejdsløshed indrømme et medlem henstand med betalingen, såfremt den pågældende  

           fremsætter ønske herom til kassereren. Ønskes der henstand udover en måned, skal andragendet behandles af bestyrelsen.


      c) Herudover gælder, at ethvert krav på brugsretten over en have bortfalder, dersom betalingsfristen ikke overholdes, og lejemålet kan af

          bestyrelsen opsiges ved meget sen eller manglende indbetaling. Generalforsamlingen fastsætter størrelsen af eventuelt opkrævningsgebyr

          ved nødvendig rykkerudsendelse.


     d) Der opkræves et rykkergebyr på 50 kr. ved første rykkerudsendelse og 100 kr. ved nummer to rykkerbrev.


  §7 a) Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden

           udgangen af februar måned. Indkaldelse skal finde sted mindst 3 uger, før generalforsamlingens afholdelse.


       DAGSORDENEN skal altid indeholde følgende punkter:


  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskabet.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelse i henhold til lovene.
  7. Eventuelt.

     

       b) Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden senest 1. februar. De modtagne forslag udsendes

           til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.


       c) Hvert lejemål giver 1 stemme på generalforsamlingen, uanset lejemålets størrelse. Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde

           eller ved fuldmagt. Kun medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent til foreningen, har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare  

           til bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


       d) Forslag til nye vedtægter, ændring eller ophævelse af bestående vedtægter skal meddeles medlemmerne samtidig med indkaldelse til.

           generalforsamlingen.


    §8 a) Der kan med mindst 8 dages varsel indkaldes til ekstraordinær generalforsamling


         b) når bestyrelsen finder det påkrævet,


        c) når mindst 8 medlemmer skriftligt til formanden fremsætter ønske herom i et motiveret og underskrevet forslag. I tilfælde af at færre end 6 af

            forslagsstillerne er mødt frem på en ekstraordinær generalforsamling, kan bestyrelsen erklære denne for ugyldig.


        d) Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst 8 dages varsel, såfremt formand eller kasserer udtræder mellem 2 valg.


    §9 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
         Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen.


        Endvidere vælges 2 bestyrelsessuppleanter 1 revisor og 1 revisorsuppleant.


        Disse valg gælder for 2 år. 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.

        Formand, 1 bestyrelsesmedlem samt 1 bestyrelsessuppleant vælges i lige år. Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer samt en bestyrelsessuppleant  

        vælges i ulige år.


        Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv med næstformand, sekretær og delegerede til kredsgeneralforsamlingen i ”Kolonihaveforbundet.

        for Danmark”, hvortil formanden er selvskrevet.


    §10 a) Formanden – eller i dennes forfald næstformanden – indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Sekretæren udsender referat af hvert  

               bestyrelsesmøde til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Referatet er godkendt efter 8 dage, såfremt formanden ikke har modtaget skriftlige.

               kommentarer hertil. 

               Bestyrelsesmøde skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.


         b) Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed udgår et beslutningsforslag. Ved foreningens opløsning henvises til § 14.


    § 11 Foreningen kan yde formand, kasserer, de øvrige bestyrelsesmedlemmer og arbejdsformanden et vederlag, som efter indstilling af  

           bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen.


    § 12 Kassereren skal til enhver tid holde regnskabet ajourført, således at kassebeholdningen altid fremgår af regnskabet.

           Til bestridelse af den daglige drift disponerer kassereren over en bank/sparekassekonto, samt et kontantbeløb, hvis maksimum fastsættes af.

           bestyrelsen.

          Over indestående midler kan kasserer og/eller formand disponere.

     

    §13 a) Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


         b) Inden udgangen af januar afleverer kassereren det foregående års regnskab til foreningens revisor til revision forud for generalforsamlingen.  

             Efter endt revision underskrives regnskabet af revisor.


         c) Revisor har ret til når som helst at foretage uanmeldt kasseeftersyn.


    § 14 Til foreningens opløsning kræves, at 2/3 af medlemmerne møder frem på den generalforsamling, til hvilken opløsning er lovligt indvarslet

            (jfr. §7 og §8). Vedtagelse af forslag om foreningens opløsning kan kun ske, dersom mindst 60 % af de fremmødte medlemmer stemmer for  

            opløsningen.


           Ved foreningens ophævelse fordeles formuen til ældre- eller ungdomsorganisationer i Rudersdal kommune. Hvortil, skal dog vedtages af den.  

           opløsende generalforsamling.


           Historik:

           Ovenstående vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. februar 1990 og annullerer samtidig alle tidligere vedtægter (love).

            Vedtægterne er ændret på foreningens generalforsamlinger den 28. februar 2003, - den 24. februar 2004, - den 26.februar 2010, - den.  

           27.februar 2013, - den 26. februar 2015 - den 22. februar 2018 - den 21, februar 2019, - den 27. februar 2020 og den 11. august 2021.