Ordensregler

Ordensregler for H/F Majsletten

Generelt

 

§ 1, Nærværende ordensregler er et supplement til foreningens vedtægter. Bestyrelsen er ansvarlig for ajourføring af bestemmelseskomplekset, idet dog større ændringer fremlægges på en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 2. Al henvendelse om foreningens virke til kommunen, kolonihaveforbundet og andre instanser bør kanaliseres gennem foreningens bestyrelse.

 

Havelejerens pligter

 

§ 3. Havelejeren er pligtig til at renholde den lejede have og de tilstødende stier. Stierne skal være luget senest en uge inden hver fællesarbejdsdag.

 

§ 4. Til hæk skal anvendes Ligustrum Atrovirens Select, som er den eneste tilladte hæktype. Havelejeren er pligtig til at klippe hækken minimum én gang årligt og i så fald efter Sct. Hans af hensyn til ynglende fugle. Hækhøjden skal holdes indenfor 0,9 til 1,8 meter.

 

Såfremt hækhøjden mod naboerne ønskes forhøjet udover de tilladte 0,9 meter, kræves der samtykke fra den/de respektive nabolejere på skrift og aftalen fremsendes til bestyrelsen.

 

Hvis hækken ikke er klippet senest den 15. juli, kan bestyrelsen lade denne klippe ved foreningens foranstaltning. Betalingen for hækklipningen påhviler den, der har lejet haven frem til 30. juni og fastsættes som svarende til den til enhver tid gældende bod for udeblivelse fra fællesarbejde.

 

§ 5. Haverne er udlagt som nyttehaver, og der må jf. lejekontraktstillæg nr. 2 af 3. april 2020 på den enkelte havelod opstilles et redskabsskur på max 6 m2 og etableres tilhørende overdækning på max 4 m2. Skur og overdækning er pr. lodejer, og der må ikke bygges over grænsen mellem sammenlagte loder.


Bebyggelsen skal placeres i en afstand af 2,5 meter fra skel, og al bebyggelse skal være punktfunderet og hævet mindst 15 cm over terræn med trådnet som rottesikning, således at der er mulighed for ventilation mellem gulv og dæk. Den enkelte lejer kan således alene etablere 10 m2 i alt under tag, dette inklusive drivhus.


Skure skal være af træ og males i jordfarver. Skure må ikke være højere end 2,5 meter over terræn.


Læhegn må ikke være højere end 1,8 meter.


Der må ikke anvendes pesticider i haveforeningen.


§ 5.1. Lejere med ulovligt byggeri indbetaler som opsparing 100 kr pr. måned gældelse fra 1. september 2021, indtil der samlet er indbetalt 5000 kr. Tidligere indbetalinger indgår i det samlede beløb. Beløbet afspejler en realistisk pris for at få fjernet et ulovligt skur. Denne opsparing på 600 kr. halvårligt indsættes på en seperat konto uafhængig af N/F Majslettens regnskab. Ved lovliggørelse tilbagebetaler foreningen hele indeståendet.

 

§ 6. Bestyrelsen afholder i perioden april/oktober løbende havesyn. Haver, der ikke vedligeholdes i overensstemmelse med nærværende ordensregler, vil modtage en skriftlig påtale.

Hvis påtalen ikke efterleves, vil lejemålet blive opsagt jf. foreningens vedtægter § 3 stk. b.

 

Færdsel i haveforeningen

 

§ 7. Al færdsel på haveforeningens areal foregår på eget ansvar.

 

§ 8. Cykling og knallertkørsel på området er ikke tilladt. Cykler og knallerter skal anbringes i de opstillede stativer, medmindre de medtages og anbringes i selve haven.

 

Fællesarbejder

 

§ 9. Medlemmerne er pligtige til at udføre fællesarbejder i det omfang bestyrelsen indkalder hertil, normalt tregange om året. Ved fællesarbejder forstås arbejdet med at vedligeholde og renholde fælles faciliteter og arealer. Arbejdsformanden koordinerer afholdelsen af årets fællesarbejder. 


§ 10. Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et varslet fællesarbejde, er det medlemmets ansvar inden den varslede dato at bidrage til fællesskabet og notere navn, dato og arbejdets karakter på tavlen ophængt i containeren – alternativt underrettes arbejdsformanden.

Enhver udeblivelse fra fællesarbejde medfører en bod, som vil blive opkrævet sammen med næste havelejeindbetaling. Bodens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Ved længerevarende sygdom bedes medlemmet underrette formanden/arbejdsformanden for at undgå boden.

 

Husdyr

 

§ 11. Husdyrhold i haverne er forbudt. Hunde må medtages, men skal føres i snor når de ikke befinder sig indenfor haven. Hundeejeren er ansvarlig for opsamling af eventuelle efterladenskaber på fællesarealer.

 

Affald

§ 12. Dagrenovation kan anbringes i den grønne affaldscontainer i perioden 1. april til 1. oktober.

 

§ 13. Kompost skal anbringes på kompostbunken, idet der fyldes op bagfra. Vær opmærksom på at afbrænding ikke er tilladt. 

 

§ 14. Afhentning af storskrald vil pga økonomien fremover kun finde sted efter bestyrelsens skøn. 

 

Det daglige arbejde i haveforeningen

 

§ 15. De redskaber som er foreningens fælleseje, kan frit benyttes af medlemmerne. Låneren er ansvarlig for, at maskiner behandles og betjenes på forsvarlig vis. Redskaberne skal afleveres i rengjort og brugsklar stand. Brug af redskaber og maskiner sker på brugerens eget ansvar. Skader opstået under brugen skal straks meldes til arbejdsformanden. Åbenlys misligholdelse eller fejlbetjening kan medføre erstatningskrav.

 

§ 16. Vanding med slange må i varme perioder ikke finde sted i tidsrummet fra kl. 10 til 16.

 

§ 17. Arbejder med støjende maskiner må på hverdage finde sted fra kl. 8 til 18. På lørdage fra kl. 8 til 14 og på søn- og helligdage fra kl. 8 til 13.

Vedtaget på generalforsamling 11. august 2021